A A A

Wiedza teoretyczna

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:
a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
d) małe statki, instrukcja dla właściciela - PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
2. Teoria żeglowania:
a) wiatr rzeczywisty i pozorny,
b) kursy jachtu względem wiatru,
c) siły działające na jacht,
d) zawietrzność i nawietrzność jachtu,
e) współpraca żagli,
f) działanie miecza i steru,
g) stateczność i pływalność jachtu.
3. Przepisy:
a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie - zasady postępowania, przepisy lokalne,
b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
c) etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
4. Locja:
a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:
- informacje o korycie rzeki,
- żegluga na rzece,
- oznakowanie szlaku,
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych - śluza, jaz,
b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
- oznakowanie nawigacyjne wód morskich (system IALA).
5. Ratownictwo:
a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
- osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
- inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
- żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
- zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
- ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
- sygnałowe środki ratownicze.
6. Meteorologia:
a) podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforte’a,
b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
7. Teoria manewrowania:
a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.
 
Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego.
2012 - 2021 © Szkola Zeglarstwa OPTY | realizacja: Wdesk