A A A

Kary dla pijanych żeglarzy

Kary dla pijanych żeglarzy
Gdyby ktokolwiek miał nadal wątpliwości, czy prowadzenie jachtu żaglowego w stanie nietrzeźwości i w stanie po spożyciu alkoholu jest zgodne z prawem, to kwestię rozstrzygnął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując 9 kwietnia 2015 r. Ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Ustawa wprowadza nowy „próg trzeźwości” między innymi dla żeglarzy - 0,2 promila. Będzie obowiązywała od 25 czerwca 2015 r. Skutkiem nie stosowania się do przepisów może być grzywna i odholowanie jachtu.


Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.
Poz. 779
USTAWA
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

Art. 1.


W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.”;


2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.”;


3) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.”.
 

Art. 2.
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego.
2012 - 2020 © Szkola Zeglarstwa OPTY | realizacja: Wdesk